Экономико–статистический анализ развития малых предприятий

ЭКОНОМИКА

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Ринкове середовище постійно впливає на суспільство через функціонування соціально – орієнтованого господарства. Постійно перед суб’єктами ринку як загального поняття стоять проблеми раціонального використання наявних ресурсів. Як засвідчує практика, з цими задачами краще впорюються підприємці.
Підприємництво – самостійне організаційно - господарське новаторство на основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети.
Досвід розвинутих країн говорить про вагомий внесок в економіку сектору малого підприємництва. Суб’єкти малого бізнесу значною мірою впливають на зайнятість, на обсяги ВНП та є основним середовищем впровадження інновацій.
Виходячи з цього, в ринкових умовах господарювання актуальності набувають питання, пов’язані з пошуком шляхів та підходів до забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва. Тому важливо усвідомити природу малого підприємництва, особливості формування середи його діяльності та функціонування, способи стимулювання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.
Малий бізнес – самостійне організаційно - правове та господарське новаторство власників малих підприємств власним коштом і на власний ризик на основі оперативнішого управління, швидшої адаптації до постійно змінюваних потреб споживачів, реалізації власних ідей для привласнення підприємницького доходу і реалізації рис підприємця.
Сектор малого бізнесу в Україні ще знаходиться у початковому стані свого розвитку. Про це говорить його незначний вклад у зайнятість та частка в загальних обсягах реалізації продукції, товарів та послуг.
Господарський комплекс Дніпропетровської області має промисловий та торговий характер. Найбільша кількість підприємств з діяльністю у цих сферах функціонує в області. У масштабах Дніпропетровської області вплив малих підприємств на її економічний розвиток у великій мірі визначається цими особливостями підприємництва.
З огляду на це метою даної роботи є аналіз сектору малого бізнесу в Дніпропетровській області, визначення особливостей функціонування, порівняння показників діяльності малих підприємств області з показниками в масштабах України.
Для досягнення означеної мети роботи були поставлені та вирішені такі завдання:
розкриття сутності поняття «мале підприємство»;
з’ясування можливих наслідків діяльності малих підприємств для економіки;
аналіз стану розвитку малих підприємств в Україні та Дніпропетровській області порівняно з розвинутими країнами;
визначення причини недостатнього розвитку малих підприємств Дніпропетровської області порівняно з показниками цього сектора в розвинутих країнах;
аналіз розвитку сектору малого бізнесу Дніпропетровської області за напрямами діяльності;
обґрунтування степені впливу підібраних факторів впливу на кількість малих підприємств у Дніпропетровській області шляхом побудови регресійної моделі;
розробка порад щодо напрямів політики державного управління розвитком малих підприємств.
Зважаючи на поставлену мету темою даної роботи є „Економіко-статистичний аналіз розвитку малих підприємств Дніпропетровської області”.
Об’єктом дослідження є процес розвитку сукупності малих підприємств Дніпропетровської області.
Предмет дослідження – теоретичне обґрунтування поняття «мале підприємство», методичні підходи, методи, інструменти та науково-практичні рекомендації з аналізу сектору малого підприємництва.
У роботі застосовуються такі методи і прийоми: прийоми теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту й уточнення наукових понять, пов’язаних із сектором малого бізнесу; економіко-статистичний аналіз – для вивчення, порівняння емпіричних даних, аналізу динаміки, структури й ефективності діяльності малих підприємств; регресійний метод – для обґрунтованого добіру факторів впливу на кількість малих підприємств; аналіз, синтез, системний і ситуаційний підходи – для дослідження суті розвитку малих підприємств і підходів до прийняття управлінських рішень щодо їх стимулювання.
Законодавчою базою даної роботи слугують Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 та Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997. Джерела первинної інформації - статистичні збірники «Малі підприємства Дніпропетровської області у 2005 році», «Діяльність малих підприємств України», «Економічна активність населення України 2005», «Статистичний щорічник України за 2000 р.», «Промисловість Дніпропетровської області» (2005 рік), «Соціальні індикатори рівня життя населення України у 2005 році».
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку посилань. Перший розділ - теоретична частина, в якій зазначено сутність та значення малих підприємств і підходи до віднесення підприємств до групи малих за країнами світу.
Другий розділ - методологічна частина, містить інформацію про методи які використовуються при економіко-статистичному аналізі показників діяльності малих підприємств Дніпропетровської області, таких, як зайнятість, середній рівень заробітної плати, обсяги реалізованої продукції та валових капітальних інвестицій, витрати на інновації, структура операційних витрат та активів і пасивів.
Третій розділ - розрахункова частина, складається з побудови регресійної моделі для визначення факторів впливу на кількість малих підприємств Дніпропетровської області. В ній проводиться обґрунтування вибору цих факторів, проведення їх аналізу та характеристика ступеня впливу через побудову регресійної моделі.
20.06.07 (время 19:59) Привет! Меня зовут Александра. Завтра защищаю эту работу. Расчеты сделаны в Excel и в SPSS. Все простенькое. Кидаю работу в сеть, т.к. по правилам, ее надо сдавать на кафедру в печатном и электронном виде. Мне последний пункт не нравиться. Так что, пользуйтесь на здоровье.
По работе: рецензия на 5. Теорию делала долго. Начинала собирать материал еще с зимы. Модели накроптала за последнюю неделю. А пункты 2.1 и 2.2 делала в свинячий голос вчера ночью.
Ссылки на литературу все абсолютно «живые».

Список использованной литературы

Акимова И.М., Беззубова И.А. Проблемы развития малых и средних предприятий Украины: роль среднего бизнеса // Економіка та право. – 2005. - № 2. - С. 67 – 72.
Аніщенко І.В., Керімов Ю.А., Храмов Ю.Є., Павленко Л.М. Кластерний аналіз регіонального розвитку малого бізнесу в Україні // Економіка та держава. – 2005. - № 9. - С. 55 – 58.
Брциева И. Малое предпринемательство как экономическая категория // Общество и экономика. – 1999. - № 9. - С. 148-159.
Основи підприємництва: Навч. Посіб./ З.С. Варналій. – К.: Техніка, 2002. – 158 с.
Галан Н.І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в Європейському союзі // Фінанси України. – 2005. - № 5. - С. 147 – 154.
Гордієнко О. Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємство, господарство і право. – 2002. - № 6. - С. 8-11.
Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. Посіб./ А.М. Єріна – К.:КНЕУ, 2001. – 170с.
Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №52
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №35
Ісаков М. Види та організаційні форми підприємств в Україні // Вісник академії правових наук України. – 2004 - № 4. - С. 224 – 230.
Іфтемчук В., Урсуляк І. Бізнес // Економічна енциклопедія. - К., 2000. – Т. 1. – С.102 – 103.
Кірпот О. Сутність і зміст малого підприємства // Вісник УАДУ. – 2000. - № 4. - С. 233-240.
Макарова О. Мале підприємство – категорія соціально-економічна // Юридичний вісник України. – 2003. - №39. - С. 5.
Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. Посіб./ За ред. Л.І. Вороніної. – К.: Видавництво Європейського університету, 2002. – 245 с.
Матковський С.О. Методологічний підхід до статистичної оцінки діяльності малих підприємств // Проблеми статистики: збірник наукових праць. Випуск 3. К., 2001. - С. 24
Мочерний С. Підприємець // Економічна енциклопедія. - К., 2001. – Т. 2. – С.722 – 724.
Національний банк України. Основні показники економічного і соціального стану України 1991 – 2007 роки // http://www.bank.gov.ua/Macro/pok_2006.htm
Падерин И. Д. Роль малых промышленных предприятий в становлении рыночной экономики // Экономика, финансы, право. – 2005. - № 11. - С. 3 - 6.
Побережна Г. Критерії віднесення підприємств до категорії малих та середніх // Економіка АПК. – 1999. - № 3. - С. 18-20.
Підприємництво: Навч. Посіб./ В.А. Подсолонько, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронова, В.О. Василенко. – Суми.: Вікар, 2003. – 335 с.
П’ятницька Г. Роль малого підприємництва в процесі розбудови національної економіки та підходи до розв’язання основної суперечності його розвитку// Економіст. – 2004. - № 9. – С. 38-41.
Романюк В., Савченко Л. Какими должны быть критерии отнесения предприятий к малому бизнесу // Бизнес для всех. – 2004. - № 11. - С. 5, 8 – 9.
Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво. – К.: Знання – Прес, 2003. – 127 с.
Статистичний збірник «Діяльність малих підприємств». – К., 2006. – 255 с.
Статистичний збірник «Економічна активність населення України 2005». – К., 2006. – 238 с.
Статистичний збірник “Малі підприємства Дніпропетровської області у 2005 році”
Статистичний збірник «Промисловість Дніпропетровської області». – Дніпропетровськ, 2006. – 138 с.
Статистичний збірник «Соціальні індикатори рівня життя населення». – К., 2006. – 243 с.
Статистичний щорічник України за 2000 р. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.
Статистичний щорічник України за 2005 р. – К.: Консультант, 2006. – 575 с.
Хандурін М. Мале підприємництво — місточок до громадянського суспільства // Зеркало недели. – 2004. - №12 (487). - С. 12. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/487/45992/
Ходов Л. Типы малого бизнеса в России и за рубежом // Внешнеэкономический бюлетень. – 2003. - № 1. - С. 62-66.
Шпак В. Становление и развитие малого бизнеса на этапе переходной экономики // Персонал. – 2003. - № 1. - С. 86 – 89.
Holms S. Definition of Small Business // Final Report for the Small Business Coalition, Australia, 2001.
OECD Observer: Stimulating Private Enterprise in Transition Economies, Policy Brief, 2002.
Scott M. Proceedings of the 1991 Coference of rhe Small Enterprise Association of Australia and New Zealand. – Wollongong, NSW, 1991.
Small Business in Ukraine: Macroeconomic Determinants / by V. Vavryshchuk // National University of “Kyiv – Mohyla Academy”, 2003.

Просмотров: 61