Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

ЭКОНОМИКА

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
1. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення
1.1 Поняття конкуренція, конкурентоспроможність підприємства та конкурентні переваги
1.2 Методологія аналізу конкурентного статусу суб’єктів ринкових відносин
1.3 Види конкурентних стратегій (шляхи покращення конкурентоспроможності)
1.4 Особливості конкурентних відносин в Україні
2 аналіз діяльності ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка»
2.1 Опис та характеристика діяльності
2.2 Господарська діяльність підприємства
2.3 Аналіз фінансового стану
2.4 Аналіз конкурентних переваг
3 Шляхи покращення конкурентоспроможності ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка»
3.1 Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
3.2 Економічна ефективність впровадження нової технологічної лінії по виробництву морозива широкого асортименту
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Актуальність теми. Посилення конкуренції у більшості галузей економіки України, прискорення політичних і соціальних змін обумовлює необхідність забезпечення підприємствами стійких ринкових позицій.
Конкурентоспроможність фірми — здатність виробляти й реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність фірми — це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво й реалізація конкурентоспроможних товарів — обов'язкова умова конкурентоспроможності фірми. У ширшому змісті для забезпечення конкурентоспроможності необхідна систематична робота з усього виробничо-господарського циклу, що приводить до конкурентних переваг у сфері НДДКР, виробництва, управління, фінансів, маркетингу й т.п. Конкурентоспроможність фірми є результат її конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління компанією.
Критерій конкурентоспроможності — рівень продаж і стабільне місце на ринку. Оптимізація політики поведінки в умовах специфічного ринку України здатна істотно підвищити «виживаність», стабільність, тривалість конкурентних переваг і забезпечити подальше зростання підприємства. Поняття конкурентоспроможності містить у собі великий комплекс економічних характеристик, що визначають положення фірми на галузевому ринку (національному або світовому). Цей комплекс може включати характеристики товару, обумовлені сферою виробництва, а також фактори, що формують у цілому економічні умови виробництва, і збуту продукції. Рівень конкурентоспроможності підприємства — дзеркало, в якому відображаються сукупні підсумки роботи практично всіх служб підприємства.
Численні теоретичні та практичні праці, присвячені дослідженню специфіки використання на вітчизняних ринках засобів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств, ефективності виробництва та здійснюваних стратегій, залишають невирішеною ще значну кількість питань.
Серед напрямів, що потребують дослідження, доцільно виділити шляхи покращення конкурентоспроможності підприємства, що суттєво впливає на розроблення стратегії і тактики діяльності підприємств на ринку. Ця категорія є об’єктом дослідження іноземних та вітчизняних науковців як у межах загальної стратегії (Загорна Т.О., Іванова Ю.Б., Тищенка О.М., Кавасаки Г., Калягин Г.В., Котельніков Д.І.та інші), так і з позицій окремих стратегічних напрямів: стратегічного маркетингу (Антонюк К. І., Борисенко З., Вагин И., Дейли Дж, Должанський І.З., , Задорожна С.М., Куденко Н. В.), менеджменту (А.В. Войчак, Б.А. Соловйов), організації виробництва (Є.П. Голубков, А.О. Старостіна) тощо. Безпосередньо розробленню шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства присвячено роботи К. І. Антонюк, Д. Траута, С. Дібба, Г. Хулея, О.В. Зозульова. У працях науковців досліджено проблеми, пов'язані з теорією та методологією шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства: розглянуто види, рівні, чинники, етапи, стратегії, критерії та інші субкатегорії. Разом з тим чимало аспектів залишається не розкритими. Поглибленого аналізу, уточнення, узагальнення та вдосконалення потребують причинно-наслідкові зв’язки, існуюча теоретико-методологічна база, основні чинники, що впливають на досліджуваний процес, специфіка його реалізації на різних ринках.
Практично значущою тема є для підприємств із виробництва морозива – продукту високої поживної цінності, споживання якого на душу населення в Україні істотно поступається аналогічним показникам розвинутих країн, а також уповільнюється через агресивні дії виробників товарів-субститутів. Недостатня розвиненість маркетингових технологій, брак інвестицій, дефіцит кваліфікованих спеціалістів-аналітиків та інші проблеми призводять до втрачання підприємствами своєї частки на ринку.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад розроблення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства на підприємствах-виробниках морозива України.
Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі методологічно-практичні завдання:
– уточнено сутність категорії «шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства» та дослідно-понятійний апарат;
– систематизовано об’єкти та критерії шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства;
– виявлено основні чинники впливу на процес покращення конкурентоспроможності підприємства;
– обґрунтовано структуру і зміст етапів покращення конкурентоспроможності підприємства;
– досліджено кон’юнктуру вітчизняного ринку морозива та тенденції його розвитку;
– здійснено оцінку конкурентної ситуації в галузі, встановлено можливості підприємств забезпечувати й підтримувати ринкові позиції;
– визначено стан та основні напрями розвитку діяльності підприємства на ринку морозива України;
– встановлено споживчі вподобання щодо досліджуваного продукту, виявлено основні причини його купівлі й основні чинники, що впливають на вибір певної торговельної марки, для різних сегментів споживачів;
– обґрунтовано доцільність використання інтегрованої оцінки конкурентів, споживачів і підприємства-виробника у процесі позиціонування;
– розроблено конкурентну стратегію для підприємства-виробника морозива.
Об’єктом дослідження є ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» - підприємство з виробництва морозива, що створено у 2000 р. на базі Ізмаїльського молокозаводу.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів процесу визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства-виробника морозива України.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є принципи діалектичної логіки та системного підходу до вирішення проблемних завдань з обраного напряму дослідження. Теоретичні і прикладні розробки ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, теорії стратегічного управління, теорії маркетингу, а також на використанні таких спеціальних методів: логічного узагальнення та порівняння – для уточнення та впорядкування понятійного апарату маркетингового позиціонування; експертних оцінок, опитування споживачів, статистичного аналізу, групування та узагальнення даних – для дослідження кон’юнктури ринку морозива, визначення й прогнозування конкурентних позицій виробників галузі та вподобань споживачів; абстракції, аналогії, аналізу і синтезу – для розроблення концепції моделі формування стратегії позиціонування; економіко-математичного моделювання – для математичної інтерпретації та аналізу моделі. У процесі маркетингового дослідження використано кабінетні (аналіз первинної та вторинної інформації) і польові (спостереження й анкетне, експертне, групове опитування) методи.
Інформаційну базу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і закордонних вчених у межах проблемного поля, дані державної статистичної звітності, публікації офіційних і наукових періодичних та спеціалізованих вітчизняних і закордонних видань, звітна й рекламна інформація підприємств-виробників морозива, матеріали міжнародних та українських науково-практичних конференцій.
Значущість одержаних результатів полягає у наступному:
– розкрито понятійний апарат шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства через уточнення визначень «конкуренція», «конкурентоспроможність», «конкурентні переваги», а також встановлення взаємозв’язку категорій «конкурентне позиціонування» та «споживче позиціонування»;
– розкрито методичні засади аналізу конкуренції за допомогою карти стратегічних груп: обґрунтовано доцільність виділення в межах стратегічної групи окремої підгрупи, підприємства якої відрізняються за показниками обсягів виробництва від інших членів;
– визначена методика розрахунку місткості ринку або його сегменту з урахуванням специфіки попиту на сезонний товар; у межах методики розрахунку загального потенціалу ринку запропоновано середню ціну однієї покупки коригувати щодо виду продукції, якому надається перевага у певний період, а кількість придбаних товарів співвідносити із заявленою частотою споживання залежно від сезону;
– методичні положення дослідження споживчих уподобань;
– обґрунтовано доцільність використання змішаних критеріїв позиціонування «товар – підприємство», оскільки зазвичай товар не сприймається споживачами окремо від торговельної марки або виробника і навпаки;
– методичні основи побудови карти позиціонування з обґрунтуванням доцільності представлення бажаних позицій певних груп споживачів поряд з ідеальними, що сприятиме визначенню відповідного напряму дій;
– запропоновано алгоритми побудови, аналізу та математичну інтерпретацію моделі шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства-виробника морозива на базі комплексного й системного врахування основних чинників – споживачів, конкурентів і факторів внутрішнього середовища підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони є базою для подальших теоретичних і прикладних досліджень конкурентної стратегії підприємств як основи досягнення підприємствами стійких ринкових позицій.
Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних результатів дослідження підтверджується їх використанням у практичній діяльності ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка».

Список использованной литературы

1) Господарський КодексУкраїни. Відомості Верховної Ради України. -2004, №19
2) Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. Практикум.- К: “Знання”, 2005.
3) Анискин Ю.П. Управление инвестициями: квалификация и конкурентоспособность, сертификация продукции и систем управления, инструменты и методы повышения качества, современный менеджмент качества. Учебное пособие для ВУЗов.- 2-е изд. -М. Омега-Л-2006-192-с.;
4) Антонюк К. І. Дослідження конкуренції на українському ринку морозива / К. І. Антонюк // Вчені записки КІПУ. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – Вип. 10. – С. 23–26 (0,54 д.а.);
5) Антонюк К. І. Дослідження підходів до розробки маркетингової стратегії компанії / К. І. Антонюк // Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні : VI Міжн. наук.-практ. конф., 22–23 лист. 2007 р. : мат. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2007 р. – С. 110–112 (0,088 д.а.);
6) Антонюк К. І. Концептуальна модель стратегії позиціонування / К. І. Антонюк // В2В-маркетинг : ІІ-ї Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчених, 21–22 лют. 2008 р. : мат. – К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 99–101 (0,131 д.а.);
7) Антонюк К. І. Особливості диференціації як основи конкурентної стратегії / К. І. Антонюк // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність : XVI Міжн. наук.-практ. конф., Таллінн, 10–11 квітн. 2008 р. : мат. – К.: ВПІ «Політехніка», 2008. – С. 14–15 (0,091 д.а.);
8) Антонюк К. І. Проблеми та перспективи розвитку українського ринку морозива / К. І. Антонюк // Вісник НУВГП. – 2008. – № 2 (42). – С. 10– 19 (0,58 д.а.);
9) Антонюк К. І. Просування на ринку морозива: торговельна марка чи товарна категорія / К. І. Антонюк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 50–55 (0,3 д.а.);
10) Антонюк К. І. Формування стратегії позиціонування: підходи та шляхи вдосконалення / К. І. Антонюк // Вісник Львів. Ун-ту. Серія екон. – 2007. – Вип. 37. – С. 142–148 (0,53 д.а.);
11) Блэквэл Э. Как составить бизнес-план.- М.: ИНФРА-М, 2006.
12) Борисенко З.Основи конкурентної політики. Навчальний посібник для ВНЗ (затв. МОН України)-К. Таксон-2004-704-с.;
13) Бухало СМ. Организация планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. Под ред. - Киев, Вища школа, 1978. - 472с.
14) Вагин И. Подними свою фирму с колен: тренинг конкурентной борьбы-СПб. Питер-2002-160-с.;
15) Весилюнин Ф.П. Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятия / Под ред. - Минск: Высшая школа,1991. - 270с.
16) Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности.— М.: Финансы и статистика, 1994 – 187с.
17) Волкова О.И Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф.. - М.: ИНФРА-М, 2007.-416 с.
18) Дейли Дж.Эффективное ценообразование: основа конкурентного преимущества (пер. с англ.) -М. Вильямс-2004-304-с.;
19) Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентноспроможність підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)-К. ЦУЛ-2006-384-с.;
20) Іванова Ю.Б., Тищенка О.М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства. Монографія-Х. ИНЖЭК-2006-384-с.;
21) Кавасаки Г.Как свести конкурентов с ума: создайте отрыв, получите прибыль и наслаждайтесь-М. Росмэн-2004-317-с.;
22) Калягин Г.В.Конкурентоспособность кооперации в переходной экономике: институциональный подход. Учебное пособие для экономических специальностей ВУЗов-М. Инфра-М-2004-160-с.;
23) Кизим Н.А., Горбатов В.М. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС. Монография-Х. ИНЖЭК-2005-164-с.;
24) Комличенко Е. И. CRM-подход как объективная необходимость в системе взаимодействия «фирма – клиент» / Е. И. Комличенко (Антонюк) // «Маркетинг – крок у третє тисячоліття» : ІV Всеукр. наук.-практ. студ. семінар, 31 бер. 2005 р. : зб. тез доп. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – С. 20–21 (0,083 д.а.);
25) Комличенко Е. И. Исследование оценки потребителем соотношения «цена – качество» как возможности достижения конкурентного преимущества / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Дні науки в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» : 27–28 жовтня 2005 р. : зб. тез доп. в 3 т. / Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т.1. – С. 58–59 (0,05 д.а.);
26) Комличенко Е. И. Конкурентоспособность предприятия: маркетинговый аспект / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Шляхи розвитку машинобудування : І Міжн. наук.-практ. конф., 16–18 травн. 2006 р. : зб. тез. доп. – Запорожье : ЗЦНТЭИ, 2006. – С. 26–27 (0,05 д.а.);
27) Комліченко К. І. Дослідження концентрації операторів на українському ринку морозива // Формування та проблеми розвитку підприємництва в Україні : V Міжн. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених ВНЗ, 23–24 лист. 2006 р. : мат. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. – С. 135–136 (0,067 д.а.);
28) Комліченко К. І. Етапність маркетингового позиціонування / К. І. Комліченко (Антонюк) // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – Вип. 16. – С. 279–284 (0,65 д. а.);
29) Комліченко К. І. Методика дослідження конкуренції на українському ринку молочної продукції / К. І. Комличенко (Антонюк) // Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку : Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, доктора економічних наук, профессора, 7–8 лют. 2007 р. : зб. мат. / Відп. за вип. А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 276–279 (0,114 д.а.);
30) Котельніков Д.І., Задорожна С.М.Управління конкурентноспроможністю. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) -К. Слово-2004-168-с.;
31) Куденко Н. В. Маркетингове дослідження підприємств за допомогою методик управління якістю / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. 17. – С. 167–182 (0,44 д. а.);
32) Куденко Н. В. Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 393–401 (0,58 д. а.);
33) Куденко Н. В. Сегментування споживачів ринку молочної продукції (на прикладі українського ринку морозива) / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К. : Видавництво ПП «Екмо», 2007. – Вип. 4. – С. 248–252 (0,39 д. а.);
34) Кузнецов К. Конкурентные закупки: тоги, тендеры, конкурсы-СПб. Питер-2005-368-с.;
35) Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: квалификация и конкурентоспособность, сертификация продукции и систем управления, инструменты и методы повышения качества, современный менеджмент качества. Учебное пособие для ВУЗов (рек. МО РФ).- 3-е изд. -М. Омега-Л-2006-400-с.;
36) Максимова Т. И. Экономический анализ доходов, расходов и рентабельности. — М.: Финаисы и статистика, 1990 – 245с.
37) Маслак А. М. Актуальність уведення функцій маркетингу в органах із сертифікації / А. М. Маслак, К. І. Комліченко (Антонюк) // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2006. – № 2. – С. 41–45 (0,305 д.а.);
38) Минько Э.В., Кричевский М.Л. Качество и конкурентоспособность. Пособие для поступающих в ВУЗы-СПб. Питер-2004-268-с.;
39) Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. -К.: УВПК Ексоб, 2001.-560 с.
40) Нильсон Т. Конкурентный брендинг: заставьте чужой опыт работать на себя-СПб. Питер-2003-208-с.;
41) Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
42) О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход-СПб. Питер-2001-864-с.;
43) Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Конкурентоспроможність фірми. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей-К. ЦУЛ-2005-112-с.;
44) Петровича Й. М. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. - 3-тє вид., випр. - К.: Т-во Знання, КОО, 2002. – 412с.
45) Піддубний І.О., Піддубна А.І.Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства. Навчальний посібник (рек. МОН України) -Х. ИНЖЭК-2004-264-с.;
46) Поддєрьогін А.М.. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. 2-ге вид., персроб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.
47) Покропивного С.Ф.. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
48) Прескотт Дж., Миллер С.Конкурентная разведка: уроки из окопов (пер. с англ.) -М. Альпина-2004-336-с.;
49) Примакова Е. Создание (регистрация) предприятия.- Харьков: “Фактор”, 2002.
50) Пушкар М. С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. Навч. посібник.- К.: НМК, 1992. – 256с.
51) Рудая И.Л., Родкина Т.А., Аникин О.Б., Титюхин Н.Ф. / Под ред. Аникина Б.А. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций. Учебное пособие-М. Инфра-М-2003-187-с.;
52) Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єханурова Ю.І.Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид. -К. ЦУЛ-2006-456-с.;
53) Тимохин М.Н. и др.Экономика и организация промышленного производства: Учеб. пособие / Ред. коллегия: - М., Мысль, 2007 – 256 с.
54) Удалов Т.Г.Конкурентне право. Навчальний посібник (рек. МОН України) -К. Школа-2004-496-с.;
55) Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем /Подред. Исп ред. исл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.
56) Хейвуд Дж.Б.Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ-М. Вильямс-2002-176-с.;
57) Хопчан М. І., Харів П. С., Бойчик І. М., Латиш О. Я. Організація і планування виробництва: Теорія і практика. Навч. посібник.- Тернопіль: Марком, Нова генерація, 2005. – 256с.
58) Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. -Житомир: ЖІТІ, 2002. - 647 с.
59) Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Житомир, ЖІТІ, 2001. - 300 с
60) Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-388 с.
61) Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
62) Шах А.Д., Погостин С 3., Альман П.А. Организация, планирование и управление предприятием химической промышленности: Учебник / Под ред. Н.П Федоренко. 3-е изд., перероб. и доп. - М.: Высш. Школа, 2001. - 432 с.
63) Шевченко А.С. Конкурентное управление. Учебное пособие-Х. Эспада-2004-520-с.;
64) Шегди А. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. - К.: Знання-Прес, 2001 – 301с.
65) Шнипко О.С.Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації-К. Наукова думка-2003-334-с..

Просмотров: 230