Ціноутворення на ВАТ "Тера" в економічно-господарському та правовому контексті

ЭКОНОМИКА

Ціноутворення на ВАТ "Тера" в економічно-господарському та правовому контексті

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
1. Характеристика аспектів ціноутворення на підприємстві
1.1 Загальні поняття процесу оцінки вартості продукції
1.2 Сутність ціни й ціноутворення в ринковій економіці
1.3 Механізм ціноутворення
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності кондитерської фабриики ВАТ "Тера"
2.1 Загальна інформація про досліджуване підприємство
2.2 Комплексна характеристика виробничо-господарської діяльності ВАТ "Тера"
2.3 Прогнозування техніко-економічних показників діяльності підприємства
3. Формування ціни на продукцію ВАТ "Тера"
3.1 Аналіз ціноутворюючих факторів
3.2 Аналіз номенклатурно-товарних позицій на ВАТ "Тера"
3.3 Методи калькулювання собівартості продукції
3.4 Ціноутворення й методи розрахунку
4. Правові аспекти ціноутворення на підприємстві
4.1 Роль цін і ціноутворення в економіці держави
4.2 Правові аспекти державного контролю за цінами
4.3 Здійснення державного контролю за ціноутворенням на підприємстві
5. Напрямки перетворень у системі ціноутворення на ВАТ "Тера"
5.1 Основні рекомендації по вдосконаленню ціноутворення на підприємстві
5.2 Розробка системи управління вартістю для ВАТ "Тера"
5.3 Застосування при розрахунку ціни на ВАТ "Тера" методу ФВА
Висновки
Додатки
Список використаних джерел

Ціна - економічне поняття, існування й важливість якого нікому не треба пояснювати й доводити. З раннього віку, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у покупці, вона на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яка роль вона грає в його житті й у житті інших людей. Висока ціна означає, що річ дорога і її покупка вимагає більших грошових витрат, низька ціна означає дешевизну й менше навантаження на кишеню покупця. Однак ціна, а точніше, ціни, вся їхня сукупність являє собою не тільки індивідуальну, особисту, але й суспільну, соціальну категорію. Вони регулюють як окремі покупки й продажі товарів споживачам, так і економічні процеси в цілому, включаючи виробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг. Тут уже всі ціни, разом узяті, з урахуванням їх формування й зміни діють як загальний, єдиний, цілісний ціновий механізм.
Перед усіма фірмами, організаціями постає завдання призначення ціни на свої товари або послуги. Ціна була й залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень. Для того, щоб продати свій товар або послугу на ринку, виробник повинен призначити на них ціни, які були б прийнятні покупцям, інакше їх неможливо буде вдало продати на ринку. Тому фабрика або організація повинна вибрати правильну цінову політику. Ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики, робить дуже великий вплив на ринкове положення й прибуток підприємства.
Історично ціна завжди була основним фактором, що визначає вибір покупця. Однак в останні десятиліття на купівельному виборі відносно сильніше стали позначатися нецінові фактори, такі, як стимулювання збуту, організація розподілу товару й послуг для клієнтів.
Особливо актуальною ця проблема стає в умовах ринкової економіки, це припускає об'єктивну й всебічну участь у регулюванні відтворювального процесу всіх вартісних економічних категорій, у першу чергу, ціни. Ні для кого не секрет, що в умовах ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від правильно обраної стратегії й тактики ціноутворення на товари й послуги. Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна - категорія кон'юнктурна. На її рівень впливає комплекс політичних, економічних, психологічних і соціальних факторів. Сьогодні ціна може визначатися фактором витрат, а завтра її рівень може залежати від психології поводження покупців.
Разом з тим, цінова політика багатьох фірм, особливо в Україні, нерідко виявляється недостатньо кваліфікованою. Найбільш часто зустрічаються наступні помилки: ціноутворення надмірно орієнтоване на витрати; ціни слабко пристосовані до зміни ринкової ситуації; ціни недостатньо структуруються по різних варіантах товару й сегментах ринку та інші. У ряді випадків ці помилки ведуть до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств. Дані недоліки викликані багато в чому спадщиною планової економіки, коли ціни визначалися директивно або тільки на основі витрат.
Ціни є активним інструментом формування структури виробництва, впливають на рух суспільного продукту, сприяють підвищенню ефективності виробництва, впливають на розподіл і використання робочої сили, визначають життєвий рівень населення.
Ринкова економіка ґрунтується на самостійних, економічно обґрунтованих товаровиробниках, а для них ціни - вирішальний фактор результатів виробничої й фінансової діяльності фірми. Ринок диктує умови виживання. Тому правильно обрана цінова політика, грамотна тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішної діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форм власності.
Варто звернути увагу на складність формування цінової політики фірми, оскільки в ціноутворенні бере участь велика кількість торговельних і торгово - посередницьких фірм на всім шляху товару від виробника до споживача.
Фірми, що прагне проводити грамотну цінову політику, насамперед повинні вирішити ряд завдань:
- одержання максимального прибутку;
- завоювання ринку збуту;
- зниження витрат:
- боротьба з конкуруючими товарами:
- ріст обсягу виробництва й продажів:
Є два підходи до ринкового ціноутворення: установлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупці здобувають товар за однаковою ціною. Впровадження єдиних цін для всіх споживачів зв'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю й великими витратами при диференціації цін. Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартизований продукт серійного виробництва. У цій обстановці важливо, щоб масовий споживач знав ціну, порівнював неї із ціною конкуруючих товарів і без проблем ухвалював рішення щодо покупки.
У ціновому механізмі варто розділяти й виділяти дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їхні види, структура, величина, динаміка зміни й, c іншої сторони - ціноутворення як спосіб, правила встановлення , формування нових цін і зміни діючих. Ціноутворення, з яким ми знайомі набагато менше, ніж із цінами, виступає активною частиною всього цінового механізму. Воно, властиво, і визначає ціну. Але найчастіше ціноутворення від нас приховано, а ціни ми бачимо наяву. Ціни й ціноутворення становлять у своїй єдності ціновий механізм.
Якщо говорити про значення ціни й ціноутворення для підприємства то можна відзначити наступне. Ціна - це те, що визначає імідж підприємства, його частку на ринку й, в остаточному підсумку, результати виробничо-господарської діяльності.
Задача даної дипломної роботи - дослідження проблем цінової політики підприємства. У мої завдання входило дати теоретичне обґрунтування цінової політики фірми, проаналізувати основні форми й методи цінової політики, дати аналіз ціноутворюючих факторів, запропонувати рекомендації з удосконалювання цінової політики підприємства.
Мета даної дипломної роботи - проведення комплексного дослідження та розробки конкретних пропозицій удосконалення ціноутворення на ВАТ "Тера". Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань. До них належать: вивчення теоретичних і методологічних підходів по розробці й удосконаленню системи ціноутворення; виявлення факторів, що впливають на ціну, визначення ефективності наявної системи ціноутворення на підприємстві; якісна оцінка; розробка рекомендацій з удосконалювання системи ціноутворення для ВАТ "Тера".
Об'єктом дослідження обрано ТОВ Кондитерська фабрика "Тера", розташоване в м. Тернополі, виробничо-господарська її діяльність та система ціноутворення на підприємстві.
Предмет дослідження - ціноутворення на ВАТ ”Тера” в економічно-господарському та правовому контексті.
Завдання в ході дипломної роботи полягають у наступному:
1. Розглянути теоретичну основу ціноутворення як комплексу виробничо-господарської діяльності фірми;
2. Провести аналіз діяльності ВАТ "Тера" в галузі ціноутворення;
3. На основі проведеного аналізу розробити пропозиції до вдосконалення системи ціноутворення на підприємстві.
Методологічним проблемам ціноутворення приділяється велика увага в економічній літературі. Різні аспекти управління собівартістю й прибутком розглянуті в роботах авторів: М.А. Вахрушиної, В.П. Грузинова, В.И. Даниліна, Н.Я. Петракова, А.Д. Шеремета, К. Друрі, Дж.Б. Кларка, А. Маршалла, Дж. Фостера, Дж.Р. Хікса, Ч.Т. Хорнгрена й інших. Їхні наукові дослідження сприяли розвитку теорії й формуванню обґрунтованої системи обліку витрат, успішному застосуванню на практиці рекомендацій, спрямованих на підвищення гнучкості й повноти обліку, посиленню його ролі в управлінському процесі.

Список использованной литературы

1. Алклычев А.М. Ценообразование в переходной экономике: Учеб. пособие – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2000. – 160 с.
2. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки: Монографія. - Тернопіль. Економічна думка, 2002. - 334 с.
3. Бабур Л.Г., Лялюк О.Г. Ціни і ціноутворення: Навч. Посібник. — Вінниця : ВНТУ, 2004. — 120с. 
4. Віннис О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. - К.: Знання, 1998.
5. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000.
6. Васильев Н.Э., Козлов Л.И. Формирование цены в рыночных условиях. М., 1995.
7. Воронов Ю.П. «Умение назначить цену (пособие по практическому ценообразованию)». // ЭКО, 1998.
8. Горина Г. А. Ценообразование: учебное пособие/, М: УМКОМ МИПП ТОО «Люкс-арт», 1996 г. - 72с
9. Горобчук Т.Т. Ціноутворення: Навч. посіб. — Житомир : ЖІТІ, 2003. — 166с.
10. Гришко С.В., Коюда П.М.. Ціноутворення як елемент діяльності підприємства: Навч. посіб.. — Х. : ХНУРЕ, 2004. — 84с. 
11. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів / Уклад. В.С. Щербина, О.В. Щербина. - К.: Атіка, 2001.
12. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Прон-ська, О.М. Вінник та інші; за заг. ред. В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
13. Данілова Л.Л., Петровська С.В. Ціноутворення та маркетингова цінова політика: Навч. посіб. — К. : КНТЕУ, 2006. — 130с.
14. Діагностика сектору кондитерських виробів /БІЗПРО/ Київське представництво США з міжнародногорозвитку (USAID).- Київ, 2007.-75с.
15. Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов, пути совершенствования. М., Политиздат, 1989 г.
16. Желтякова И., Маховикова Г., Цены и ценообразование, Спб: ПИТЕР, 2007;
17. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року № 507-XII
18. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 17 березня 1999 р. №184/98-ВР
19. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, М.М. Скотнікова, І.О. Чаюн. - К.: КНТЕУ, 2002.
20. Керашев М.А. Экономика пищевой промышленности / Краснодар, 2001.
21. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стоили Л. Брю. Экономикс. М., Республика, 1992г.
22. Кодацкий В.П. Методика установлення ціни на товар// Економіка Фінанси Право.- 2006.- № 11.- С. 14 - 18.
23. Кондитерська промисловість України: проблеми і перспективи / Food & Drinks/ 2/2006/www.fnd.com.ua.
24. Консультант директора. Ценовая стратегия предприятия. 1996, №4.
25. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 257 с.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс, 1993 г.
27. Липсиц И.В., Коммерческое ценообразование, М: Бек, 2004;
28. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2005. — 80с.
29. Лень В.С „Управлінський облік”: навч.посібник.-
30. Лушин С.И.Ценность. Цена. Стоимость. – М.: Юрист, 2001. – 80 с.;
31. Майор 3. Контроллинг как система мышления и управления. М., Финансы и статистика, 1993 г.
32. Моисеева Н.K., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентноспособность, маркетинг, обновление. Внешторгиздат, 1993г.
33. Моисеева Н.К., Корпунин М.Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. М., 1988
34. О.С. Виханский. “Стратегическое управление”, Издательство Московского Университета.
35. Осин Г.П. Цены и ценообразование. М., 1992.
36. Пінішко Василь Степанович, Мединська Тетяна Володимирівна; Ціни і ціноутворення: Львів. комерц. акад. та ін. Львів, 2002.
37. Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України.- 2007. №1. - с.67 – 72.
38. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 1999
39. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. М., Международные отношения, 1993 г.
40. Проблемы развития механизма ценообразования, колл. авторов, М., НИИ по ценообразованию, 1990 г.
41. Р.Б. Ноздрева «Как побеждать на рынке», М., 1993.
42. Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - . Ростов н/Д:Феникс.- 2003. - 384 с.
43. Управління ціновою політикою підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Безкоровайна С.В.- К., 2005.- 20с.
44. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М., 1997.
45. Ценообразование: учебник/ под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: Экономистъ, 2005. – 574 с.;
46. Ценообразование и рынок под ред. Салижманова И.K. М., Финстатинформ, колл. авторов, М., Прогресс, 1992 г
47. Цены и ценообразование/Под ред. проф. Есипова В.Е., Спб: ПИТЕР, 2005;
48. Цены и ценообразование./Под ред. В.Е. Есипова. – СПб: Питер, 2001. – 464 с;
49. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И.К. Салимжанова. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. – 304 с.
50. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник 3-тє вид., виправлене. - К.: Кондор, 2005. - 214с.
51. Экономика и управление предприятиями питания/под общ. ред. В.И. Малышкова. – М.:ОАО Московские учебники и Картолиграфия, 2005. – 522 с.;
52. Grant J.Abate Focus on Value/J. Grant/James.-John Wiley & Sons, 2001.-241р.
53. Kenneth K., Barbara S. Pecherot Petitt. Valuation Avoiding the Winner’s Course with Illustr./Prentice Hall/-New-York, 2005.-255p.
54. Kaplan, Robert S. The balanced scorecard: translating strategy into action / Robert S. Kaplan, David P.
55. Norton - Boston. Massachusetts: Harvard business school press, 2006. – 323p.

Просмотров: 63