Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

ЭКОНОМИКА

Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
1. Методологічні основи формування і розподілу прибутку підприємств
1.1 Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства
1.2 Рентабельність підприємства та показники, які її характеризують
1.3 Фактори, що визначають прибуток та рентабельність підприємства
2. Формування і розподіл прибутку на підприємстві
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ЗАТ “ЦУМ"
2.2 Аналіз валового прибутку та інших доходів ЗАТ “ЦУМ”
2.3 Аналіз прибутку і рентабельності ЗАТ “ЦУМ"
2.4 Розподіл та використання прибутку ЗАТ “ЦУМ”
3. Стратегія управління прибутком підприємства та оцінка резервів зростання прибутку на перспективу
3.1 Стратегічна мета підприємства та її досягнення
3.2 Резерви зростання прибутку
Висновки
Список використаної літератури
Додатоки

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.
Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства.
Одним з важливих показників ефективної діяльності підприємства є наявність прибутку та рентабельність діяльності. Прибуток підприємства є його фінансовою базою. За рахунок прибутку утворяться фонди виробничого розвитку, додаткового матеріального стимулювання працівників, соціальних виплат, виплат власникам підприємства і т.п. Актуальність даної теми неможливо перебільшити. Бізнес не може розраховувати на процвітання, а вірніше на виживання, не розробляючи планів і не контролюючи їхнє виконання.
На підставі вищесказаного була обрана тема дипломної роботи “Стратегія управління прибутком підприємства та оцінка резервів зростання прибутку на перспективу" та проведено економічний аналіз діяльності підприємства - глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їхнє вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.
У даній роботі розглянуті такі планові і фактичні показники, як обсяг виробництва і реалізації, собівартість продукції, доходи і витрати підприємства, залишки нереалізованої продукції, а також середня вартість основних активів, його активної частини, кількість встановленого устаткування тощо.
Але ці показники - не предмет аналізу, а тільки форма, через яку ми спробуємо пізнати об'єктивний зміст господарської діяльності.
Наша задача проаналізувати як результати діяльності підприємства, так і економічні фактори, що на них вплинуть.
У такий спосіб ми будемо досліджувати прибуток і визначати, які фактори і в якому ступені вплинули на нього, тобто з'ясуємо за рахунок чого відбулася зміна прибутку.
Також проведемо аналіз рентабельності виробництва, об'єктивно оцінимо ефективність господарської діяльності. Після проведеного економічного аналізу можна буде дати оцінку фінансового стану підприємства.
Для досягнення поставленої мети поставлені наступні завдання:
дати загальну характеристику теоретичних основ економічного аналізу ефективної діяльності підприємства;
проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо обраної теми;
дати оцінку фінансово-економічного стану підприємства - Закритого акціонерного товариства “ЦУМ”, яке було обрано об’єктом дослідження;
на основі аналізу нормативних документів висвітлити проблеми ефективної роботи підприємства, розробити та запропонувати шляхи вдосконалення організації діяльності.

Список использованной литературы

1. Закон України про підприємництво: К:, 2007-13 ст.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
3. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" від 31 грудня 2009 р. № 318. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 1
4. ПБО-16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248
5. Типове Положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: затверджено Постановою Кабінету Міністрів в України від 26.04.2006 р.
6. Коментар нового положення “Про бухгалтерську звітність підприємств" // Галицькі контракти. - 2009. №7
7. Атрохимович Г.П., Комаров В.И. Економіка підприємств в умовах госпрозрахунку.М. Агропромвидат 2000-254 с.
8. Акиненко А.Ф., Ширімет А. Д,. Облік калькулювання і аналіз собівартості продукції - МГУ, 1984 - 269 с.
9. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: ДИС. - 2007.
10. Баскин А.И. Планування потребності в матеріальних ресурсах на підприємстві - Київ: Техніка, 1983, 49 с.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика. - 2003.
12. Безруких П.С. Облік і калькулювання собівартості продукції К. Фінанси 2004-320 с.
13. Багнрольц С.Б. Вопроси совершенствования економического анализа себестоимости продукции и финансового состояния обьеденений. Бухгалтерский учет. 2004 №7 с.8.
14. Бандурка Фінансова діяльність підприємств. - Київ. - ”Либідь", 2008.
15. Балабанов И.Т. Финансовій менеджмент: Учебник. - Москва: Финансы и статистика, 2004.
16. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА-М, 2008.
17. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: НИКА-ЦЕНТР, 2009.
18. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 2004.
19. Буфатіна І. Особливості обліку витрат за Національними стандартами. // Все про бухгалтерський облік - 2000. - № 14. с.27
20. Білик М. Державні підприємства як об’єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал “Економіст". - 2009. - №1
21. Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти. - 2009. №18
22. Гриценко А.І. Вдосконалення обліку витрат праці і її оплати // Економіка. - 2005р. - №5. - с.13-18
23. Глен А. Велш, Деніел Г. Шорт. "Основи фінансового обліку"
24. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально - практичний посібник. - Дніпропетровськ,: ТОВ “Баланс -клуб", 2000. - 768с.
25. Голованів Л.А. Облік витрат на виробництво, доходів і фінансових результатів в умовах ринкової економіки // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2007р. - №5. - с.33-37.
26. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник. - М.:, 2006. - 367 с.
27. Ейсан Нікбахт, Анджеліко Гроппеллі. Фінанси - К: “Основи”, - 2003.
28. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в економике. - М: ДИС, - 2007.
29. Житна І.П. Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - Київ. Вища школа 2002, 190 с.
30. Калина А.В. та ін. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Посібник. - К.:, 2007. -272 с.
31. Качтарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства: // Фінанси України. - 2009. - №10. - С.138-140.
32. Кобилянська О. Облік валових витрат і валових доходів // Все про бухгалтерський облік - 2008. - № 6. с.6-9
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2006.
34. Кондратьева А. Проблемы анализа финансового состояния предприятий в условиях переходной экономики: // персонал - спецвыпуск. -2008. -С.177-182.
35. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники: // Фінанси України. - 2006. - №11. - С.66-69.
36. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. М.: Финансы, 2007.
37. Криворучко М.И., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів. - К: “Феникс", - 2007.
38. Мельничук Г.М. Аналіз господарської діяльності в промисловості. Підручник - К. Вища школа 2000 - т 318 с.
39. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затв. Наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 2007 р., №37.
40. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. -в 2 т. - К.:, 2005. - 400 с.
41. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Финасы и статистика, - 2003.
42. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: ООО "Новое знание", 2000
43. Семенець І.В. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства: // Фінанси України. - 2009. - №9. - С.44-48.
44. Соколова Л.М. и др. Критерии оценки финансового состояния предприятий: // Бизнес-информ. - 2006. - №10. - С.45-48
45. Стоянова и др. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: Перспектива, 2003.
46. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа М.: Инфра-М, 2006.
47. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализ затрат. - М.: Филин, 2006.
48. Фінанси підприємств за редакцією кандидата економічних наук, професора А.М. Поддєрьогіна. - Київ, 2000.
49. Церетелі Л. Проблемні питання реалізації товарів, продукції, послуг. “Все про бухгалтерський облік"; 2008; № 67.

Просмотров: 63