Управління економічним розвитком підприємства

ЭКОНОМИКА

Управління економічним розвитком підприємства

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним розвитком підприємств
1.1 Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств
1.2 Фактори впливу на економічний розвиток підприємства
1.3 Методичні підходи до діагностики економічного розвитку підприємства
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Діагностика проблем управління економічним розвитком підприємства ЗАТ „Піонтекс”
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.1.1 Історія ЗАТ „Піонтекс"
2.1.2 Опис продукції
2.1.3 Характеристика технології
2.1.4 Визначення основних клієнтів та конкурентів підприємства
2.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
2.2.1 Дослідження та аналіз ринків збуту
2.2.2 Аналіз конкурентного середовища
2.2.3 Сильні та слабкі сторони підприємства
2.3 Оцінка рівня розвитку підприємства
2.4 Визначення основних проблем економічного розвитку
Висновки до розділу 2
Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємствА
3.1 Моделювання розвитку підприємства на основі чотиривимірної моделі управління економічним розвитком
3.2 Розробка плану заходів з підвищення рівня розвитку ЗАТ "Піонтекс"
3.3 Обгунтування ефективності підвищення рівня економічного розвитку ЗАТ "Піонтекс"
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Актуальність теми. Становлення та розвиток національної економіки визначає об’єктивну необхідність набуття більш глибоких знань та вмінь практичного використання закономірностей трансформаційних перетворень. Акцентом сучасного етапу управління економікою є активізація процесів розвитку на промислових підприємствах України. Однак, майже повна відсутність комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, не дозволяє здійснювати ефективне управління економічним розвитком на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання.
Теоретичною основою наукових досліджень проблематики розвитку підприємств стали роботи Л. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, Л. Лайкерта, К. Аджириса, У. Бенніса, Р. Бекхарда, Г. Лінніта, В. Френча, С. Белла, Т. Камінге, Х. Уорлея, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедуорі, Т. Норберта, М. Хаммер, Дж. Чампі.
Незважаючи на значний інтерес до окресленої проблематики з боку науковців та фахівців, система ефективного управління економічним розвитком підприємств чітко не окреслена. Крім того, відсутня загальновизнана точка зору щодо основних індикаторів економічного розвитку промислових підприємств, методології його діагностики, та вибору ефективного інструментарію управління діяльністю господарюючих суб’єктів для забезпечення активізації їх економічного розвитку.
Існуючі сьогодні методики оцінки ефективності розвитку підприємств промисловості не орієнтовані на процес управління цим складним полісистемним явищем, а виступають лише інструментом одномоментної фіксації досягнутого рівня ефективності.
У сучасній науковій літературі практично відсутні вдалі спроби розробки універсальних технологій управління розвитком підприємств, що суттєво перешкоджає підвищенню ефективності їх діяльності. Теоретичне, методологічне та практичне значення успішного розв’язання вказаних проблем, їх глибока теоретична і прикладна розробка обумовлює актуальність обраної теми, мету дипломної роботи, її завдання та напрями дослідження.
Мета і завдання атестаційної магістерської роботи. Метою дослідження є розробка засад і рекомендацій щодо підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємств на основі проблемно-діагностичного моделювання.
Для досягнення мети у магістерській роботі поставлені та вирішені такі основні завдання:
опрацювання наукових підходів і концепцій, що розкривають сутність та зміст ефективного управління економічним розвитком підприємств;
визначення системи показників та чинників оцінки економічного розвитку підприємства в ринкових умовах;
обґрунтування вихідних положень проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підприємства;
здійснення проблемного діагностування економічного розвитку підприємства галузі нетканих матеріалів;
обґрунтування методичного підходу щодо розрахунку інтегрального показника динаміки та виявлення проблем ефективного розвитку підприємства;
розробка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємства на основі застосування проблемно діагностичного моделювання.
Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади управління процесами економічного розвитку підприємства.
Предметом дослідження є процеси управління економічним розвитком підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дослідження, що містять наукову новизну та практичну цінність належать такі:
дістала подальший розвиток теорія управління розвитком підприємств, уточнено та поглиблено поняття “розвиток підприємства”, визначено його місце в системі економічних категорій, сформовано видову класифікацію його проявів, ідентифіковано найважливіші характеристики процесів розвитку (об’єкт, напрямок, швидкість, тривалість, причини та досягнутий результат);
визначено сутність та зміст економічного розвитку підприємства як управлінської категорії на основі синтезу проблемно-діагностичного аналізу розвитку та збалансованої системи показників;
обґрунтовано складові механізму проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підприємства: вибір системи показників оцінки економічного розвитку підприємства
інтерпретовано чотиривимірну матрицю управління розвитком підприємства “ціль-спосіб-ресурс-час" для підприємства галузі нетканих матеріалів, що дозволило запропонувати систему двокритеріальних матриць, а також поєднати переваги двох концептуально різних підходів до управління розвитком - індексного та результатного.
Практичне значення одержаних результатів полягає в застосуванні методики проблемно-діагностичного моделювання управління економічним розвитком, яка була використана на підприємствах швейної галузі ТОВ „ЛІТО" - ЛТД, ВТП „Берегиня" та ВАТ „Калина", що дало можливість визначити стратегію їх подальшого економічного розвитку та встановити відповідність між стратегічними цілями і показниками їх досягнення.
Публікації. Основні наукові положення щодо оцінки економічного розвитку промислових підприємств, які були використані для написання магістерської роботи опубліковано у Збірнику наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" обсягом 0,5 друк. арк., випуск 1 за 2008 рік.

Список использованной литературы

Просмотров: 68