Товарно-грошовий ринок в Україні

ЭКОНОМИКА

Товарно-грошовий ринок в Україні

Читать полностью в формате WORD


ВВЕДЕНИЕ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 «СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ »
1.1 Історія становлення грошової системи в Україні
1.2 Структура грошової системи
1.2.1 Сутність національної грошової системи
1.2.2 Особливості функціонування Національного банку України
РОЗДІЛ 2 «АНАЛІЗ ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
2.1 Аналіз кон’юнктури товарно-грошових відносин
2.2 Особливості інтеграції України у світову економіку
2.3 Позиції України у світовій організації торгівлі
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури

Одним із найдавніших явищ суспільства, відіграваючих важливу роль у господарській діяльності людини та привертаючих до себе пильну увагу науковців на всіх етапах розвитку людства вважаються гроші.
Вчені - економісти довгий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей. З приводу цього відомий англійський політик минулого століття У.Гладтсон говорив, що навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, як спроби розібратися в тому, що таке гроші. Одні економісти стверджували, що гроші - результат угоди, свідомої домовленості між людьми. Інші доводили, що гроші "впроваджуються" державою в якості інструменту для виміру цін товару. Треті вважали, що золото й срібло є грішми за своєю природою, незалежно від характеру суспільних відносин. Четверті взагалі не вбачали різниці між товарами й грішми. Проте, жодна з цих теорій не давала дійсного наукового з'ясування природи грошей як економічної категорії. В дійсності ж гроші не є результатом суб'єктивних дій людей та державних органів. Вони виникли в процесі об'єктивного багатовікового розвитку форми прояву вартості - мінової вартості.
Історично, перші акти обміну виступали у вигляді обміну одного товару на інший. Припустимо, 1 вівця обмінювалася на 1 кам'яну сокиру. Спочатку це був випадковий, епізодичний обмін у первісних людей. Так, подібні відносини спостерігав відомий український мандрівник Міклухо-Маклай у папуасів Нової Гвінеї. "У папуасів берега Маклая, - писав він, - немає ні торгівлі, ні впорядкованого обміну. Якщо декілька жителів прибережного села відправляються в інші прибережні села, на острови або до жителів гір, то вони забирають з собою все, що в них є в надлишку, й несуть з собою у вигляді подарунка. При поверненні вони отримують відповідні подарунки, які складаються з продуктів, що є в тому селі".
Тобто, на ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару на товар, коли у первісних людей внаслідок щасливого збігу обставин (наприклад, вдале полювання, рибалка) з’являлись деякі надлишки продуктів, якими можна було обмінятись. Розвиток суспільного поділу праці, зокрема виділення скотарства і землеробства, сприяв подальшому розвитку товарних відносин. Відбувся перехід від випадкового, епізодичного обміну до регулярного. Поступово із загальної маси товарів стихійно виділялись такі, які почали відігравати роль головних предметів обміну. Такими товарами в одних місцевостях була худоба, в інших – зерно, в третіх – хутро тощо. У одного й того ж народу в різні часи, на різних місцевих ринках і у різних народів в один і той же час існували різні найбільш ходові товари, які виконували роль загального еквіваленту. Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного виробництва і товарного обміну відбувається перехід від загального товарообміну до грошової форми обміну.
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися.
Очевидно, все це можна пояснити тим, що сутність грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення їх сутності необхідно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства.
Сьогодні посилюється тенденція до створення й подальшого розвитку високо інтегрованих економічних просторів, які об’єднують країни, близькі за географічним положенням, рівнем економічного та культурного розвитку. На даний час і Україна все більше входить у світову економіку. Але без відновлення місткості внутрішнього ринку як найкращого способу поширення позитивного ефекту, без розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг, що стимулюватимуть прискорене капіталотворення для послідовної реалізації динамічних структурних пріоритетів, країні буде важко інтегруватися у світовий економічний простір. Тому актуальною є проблема вирішення як в середині країни, так і на міжнародному рівні товарно-грошових відносин.
Міжнародний досвід свідчить про те, що успіх в економіці, соціальному і культурному розвитку досягають тільки ті країни, які спроможні забезпечити високу якість продукції та послуг, формування на цій основі конкурентних переваг і зростання умов життя.
Таким чином, з’ясуємо аналіз сучасного стану економіки країни, зокрема, проаналізуємо процеси внутрішньої трансформації, розглянемо особливості товарного та грошового обігу, та визначимо напрями та форми взаємодії національного народного господарства зі світовим.

Список использованной литературы

1. Кучер Л.М. Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах СОТ// Економіка АПК.-2005. - №5. - С.144-151.
2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання, 2008. - 406с.
3. Бліхар М.М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи України // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №7. - С.3-8.
4. Лахно С. Чотири стратегічні переваги членства України в СОТ/ Український центр міжнародної інтеграції // www.kraina2.org.ua.
5. Павел Ф., Бурковський І., Селіцька Н., Мовчан В. Економічний вплив вступу України до СОТ. Попередні результати розрахунків на основі моделі загальної рівноваги / Український центр міжнародної інтеграції // eu.prostir.ua.
6. Євнух О.Т. Інформаційна сутність грошей та їх роль у формуванні економіки // Банківська справа. - 2004. - №3. - С.24-34.
7. Портной М.А. Теорія денег, кредита и финансов //www.emcon.ru.
8. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України. - 2007. - №1. - С.3-16.
9. Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Сутність грошей: нетрадиційний погляд // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №9. - С.184-189.
10. Ганич А.М. До питання про активізацію венчурного фінансування в Україні // Інвестиції. - 2007. - №21. -С.31-35.
11. Кузнєцова А.Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія / Інститут економічного прогнозування НАН України та ін. – Л.: Львів. банків. ін-т НБУ, 2005. - 367с.
12. Черваньов Д.М., Рейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Знання, КОО, 2002. - 514с.
13. Васильєва Т.А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №4. - С.204-212.
14. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств. - К.: Київ. Нац. торг-ек. ун-т, 2006. - 780с.
15. Егоров П.В., Андреева А.А. Диагностика управления финансовой деятельностью предприятия: Монография. – Донецк: Юго-Восток ЛТД, 2005. - 202с.
16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2002. – 294с.
17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2003. – 278с.
18. А.М. Поддєрьогін. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2002. - 571с.
19. Обущак Т.А. Основні методичні напрямки оцінки фінансового стану торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №12. – С.99-106.
20. www.me.gov.ua – сайт Мінекономіки.
21. www.kmu.gov.ua – сайт Держкомстату.
22. www.metaltorg.ua – сайт торгівельної системи «Metaltorg».

Просмотров: 125